genericviagra-online.net

Predavanje o kolektivnom žigu u Rezervatu prirode Zasavica

Predavanje o kolektivnom žigu u Rezervatu prirode Zasavica

U okviru druge priredbe za izbor Sertifikovanog asortimana suvenira Srema u Rezervatu prirode Zasavica, u organizaciji Turističkog klastera Srema, stručnjak Edukativno-informativnog centra je održao predavanje na temu Postupak i značaj zaštite kolektivnog žiga.
 
Budući da su članovi ovog klastera MSP-a iz oblasti turizma, ugostiteljstva i komplementarnih delatnosti, kao i pojedinci, te da je ispoljena želja da se u budućnosti zajednički nastupa na tržištu pomoću jednog zaštitnog znaka, kolektivni žig je prepoznat kao moćno sredstvo za ostvarenje ovih ciljeva. Zbog toga je tokom predavanja bilo reči ne samo o postupku zaštite, već i o značaju efikasnog korišćenja žiga i njegovoj promociji u cilju stimulacije plasmana.
 
Predavanje je bilo veoma dinamično, učesnici seminara sa postavljali pitanja u vezi sa robama i sulugama za koje se može registrovati kolektivni žig, Opštim aktom o kolektivnom žigu, troškovima zaštite.
 
Više o kolektivnom žigu:
 
Kolektivnim žigom se obeležavaju i razlikuju robe/usluge koje proizvode, odnosno pružaju članovi udruženja koje je titular prava. Kolektivni žig mogu da koriste svi članovi kolektiviteta, tj. udruženja. Imajući u vidu da je, za razliku od individualnog žiga, u pitanju veći broj lica (članova udruženja), te robe/usluge moraju da ispune određene zajedničke uslove u cilju obeležavanja svih roba i usluga jednim žigom, kao i u cilju konherentnosti žiga. To mogu biti uslovi koji se tiču porekla proizvoda ili sirovina za njegovu proizvodnju, zatim da proizvod ima određene karakterisitike u vezi sa npr. proizvodnjom, pakovanjem ili distribucijom, da se usluge pružaju na određenoj teritoriji, na unapred definisan način, i slično.
 
Putem kolektivnog žiga, MSP posebno iz ruralnih krajeva mogu da iskoriste mogućnosti koje proizilaze iz zainteresovanosti potrošača za kupovinu tipičnih proizvoda ili suvenira te da tako unaprede svoj životni standard i promovišu održivost ruralnog razvoja. Značaj ovakve vrste udruživanja je u tome da se prevazilaze i teškoće u vezi sa pojedinačnim plasmanom roba jednog od korisnika kolektivnog žiga. U promociji žiga umnogome može pomoći seoski turizam (ukoliko je razvijen), kao i razne manifestacije i sajmovi koji se održavaju na tom geografskom području.
 
Preuzeto: Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije