genericviagra-online.net

Tikva glavni suvenir Srema?

Tikva glavni suvenir SremaNa­kon što je Tu­ri­stič­ki kla­ster Sre­ma u Ru­mi kra­jem pro­šle go­di­ne ras­pi­sao kon­kurs za su­ve­nir ko­ji će pred­sta­va­ti ovaj re­gion, sti­glo je čak 130 ra­do­va, ma­hom iz Sre­ma ali i iz dru­gih kra­je­va Voj­vo­di­ne, po­put Su­bo­ti­ce i Pan­če­va. Kon­kurs re­a­li­zo­van na na­čin što su se lju­di pri­ja­vlji­va­li na adre­su ope­ra­te­ra, ko­ji je po­sta­vljao pri­ja­vu. Sva­ka pri­ja­va je sa­dr­ža­la mak­si­mum če­ti­ri su­ve­ni­ra, a pri­sti­gla je 81 pri­ja­va s jed­nim i vi­še su­ve­ni­ra, što je da­lo fi­nal­ni zbor od 130 su­ve­ni­ra.

- Za­do­volj­na sam po­stig­nu­tim, jer se mno­go to­ga le­pog mo­glo vi­de­ti, a si­gur­na sam da će le­po tek da se vi­di. Po­go­to­vo što smo ovo­ga pu­ta ima­li i go­ste ko­ji ni­su uče­stvo­va­li na kon­kur­su, ka­sno su ga vi­de­li, pa ni­su sti­gli da sli­ka­ju i po­ša­lju svo­je su­ve­ni­re. Jed­na ta­kva pri­ja­va je po­štom sti­gla iz Pan­če­va, ko­ju smo pred ži­ri­jem i otvo­ri­li, po­što je po­ši­lja­lac bio spre­čen da do­đe, a ne­ki od uče­sni­ka su i na dan pred­sta­vlja­nja do­sta­vi­li svo­je su­ve­ni­re, ko­je smo uvr­sti­li u oce­nji­va­nje. Sve uče­sni­ke smo is­po­što­va­li do kra­ja, sva­ki su­ve­nir je vi­đen, po­je­di­nač­no pri­ka­zan pod red­nim bro­jem bez da se vi­di autor, oce­njen i to­kom na­red­nih pet da­na će stuč­ni ži­ri svoj iz­bor su­zi­ti i iza­bra­ti ne­što što će­mo da uvr­sti­mo u ser­ti­fi­ko­van su­ve­nir Sre­ma, ko­ji že­li­mo da na­pra­vi­mo - ka­že di­rek­tor­ka Tu­ri­stič­ki kla­ster Sre­ma u Ru­mi Du­ška Da­vi­do­vić.

Ona s po­no­som is­ti­če da je ve­li­ki broj pri­sti­glih ra­do­va po­ka­zu­je ko­li­ko Srem ima po­ten­ci­ja­la, ko­li­ko su lju­di za­in­te­re­so­va­ni da ne­ko svo­je ume­će jav­no pre­zen­tu­ju, ko­li­ko po­sto­ji po­tre­ba da se ti pro­iz­vo­di na­đu i na tr­ži­štu.

- Si­gur­na sam da je ovaj pro­je­kat, ko­ji ima mi­si­ju da da pod­sti­caj pro­iz­vo­đa­či­ma i pred­stav­ni­ci­ma sta­rih, umet­nič­kih za­na­ta i pro­iz­vo­đa­či­ma do­ma­će ra­di­no­sti, u ovom pr­vom de­lu is­pu­nio oče­ki­va­nja, jer je oku­pio kre­a­tiv­ne lju­de, ko­ji su ov­de do­bi­li dra­go­ce­ne su­ge­sti­je od stra­ne struč­nog ži­ria i da će bi­ti još za­in­te­re­so­va­ni­ji da se ba­ve iz­ra­dom su­ve­ni­ra - na­gla­ša­va Du­ška Da­vi­do­vić.

Va­jar­ka iz Ru­me Lji­lja­na Voj­vo­dić, ko­ja je bi­la u struč­nom ži­ri­ju je ta­ko­đe za­do­volj­na kre­a­tiv­no­šću lju­di. Ka­že da je po­ma­lo raz­o­ča­ra­na pri­ka­za­nim fi­gu­ri­ca­ma jer je, po nje­noj struč­noj oce­ni, u toj obla­sti bi­lo naj­ma­nje no­vi­na.

- Tru­di­li smo se da oda­be­re­mo su­ve­nir ko­ji će pod­se­ća­ti na ceo kraj a ne sa­mo na jed­nu sre­di­nu. Mi­slim da će ti­kva bi­ti naj­bo­lji su­ve­nir od­no­sno sim­bol Sre­ma - ka­že Lji­lja­na Voj­vo­dić.

Na pri­red­bi u Ru­mi pri­ka­za­ne su osu­še­ne ti­kve u ob­li­ku lam­pi, tam­bu­ri­ce...Ša­re­ne ti­kve iz­ra­đu­je u svo­joj ra­di­o­ni­ci Ana An­to­nin iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Na­kon rum­ske re­vi­je su­ve­ni­ra, sle­di dru­ga pri­red­ba ko­ja će se sle­de­ćeg me­se­ca odr­ži­ti u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

- U me­đu­vre­me­nu će­mo po­no­vo ras­pi­sa­ti kon­kurs, na ko­ji će mo­ći da se pri­ja­ve i oni ko­ji po oce­ni ži­ri­ja ni­su ušli u pr­vi krug. Na no­vi kon­kurs će se mo­ći pri­ja­vi­ti oni ko­ji su već uče­stvo­va­li, sa su­ve­ni­ri­ma ko­je su mo­di­fi­ko­va­li po su­ge­sti­ja­ma ži­ria, ali i ne­ki no­vi lju­di. Pro­je­kat za­vr­ša­va­mo kra­jem apri­la, do ka­da će bi­ti re­a­li­zo­va­na dru­ga fa­za kon­kur­sa, ali i de­fi­ni­san uzo­rak de­ko­ra­tiv­ne vi­tri­ne u ko­ju će­mo sve te su­ve­ni­re po­sta­vi­ti i u pa­ke­tu iz­lo­ži­ti. Bi­će to je­din­stve­na vi­tri­na s iza­bra­nim su­ve­ni­ri­ma Sre­ma s uni­ver­zal­nim asor­ti­ma­nom, ko­ji će ima­ti pred­me­te raz­li­či­te po na­me­ni i ob­li­ku, vi­tri­na ko­ju pla­ni­ra­mo da po­nu­di­mo tu­ri­stič­kim me­sti­ma, ho­te­li­ma, re­sto­ra­ni­ma, tu­ri­stič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, agen­ci­ja­ma, ko­ji ne­ma­ju ova­kvu vr­stu po­nu­de - re­kla je Du­ška Da­vi­do­vić. 

M. Bo­zo­kinVi­na i fru­ško­gor­ski skoč­ko


Na rum­skoj re­vi­ji su­ve­ni­ra pri­ka­za­na su i vi­na. Cr­na i be­la vi­na do­neo je Đu­ra Ku­beč­ka iz Er­de­vi­ka ko­ji ima ču­ve­nu vi­na­ri­ju "Ku­be".

Bi­lo je i po­sla­sti­ca, a po­seb­nu pa­žnju je pri­vu­kao fru­ško­gor­ski skoč­ko. Pra­vi se od me­da i 18 vr­sti se­men­ki, koštunjavog i bo­bi­ča­stog vo­ća. Pro­iz­vod je 2010. go­di­ne do­bio ve­li­ku zlat­nu me­da­lju na Me­đu­na­rod­nom saj­mu po­ljo­pri­vre­de u No­vom Sa­du.

Preuzeto: