genericviagra-online.net

Aktuelno - Okrugli sto – Smanjenje rizika od prirodnih katastrofa

U organizaciji Organizacije civilnog društva “Caritas Srem” , Opštine Ruma i Fonda Turistički klaster Srem, u Rumi je: 21.05.2018. u Kulturnom centru-Ruma održan okrugli sto na temu Smanjenje rizika od posledica prirodnih katastrofa.

“Smanjenje rizika od katastrofa predstavlja koncept i organizovano sprovođenje aktivnosti u cilju smanje-nja rizika od posledica katastrofa putem sistemskih napora da se analiziraju uzročni faktori nastanka i da se njima upravlja, kao i smanjenjem izloženosti opasnostima, umanjenjem ranjivosti ljudi i imovine, kao i poboljšanom spremnošću na pomenute događaje. Proces smanjivanja rizika od posledica prirodnih katastrofa je kontiruiran i zahteva saradnju svih zainteresovanih strana na nivou lokalne samouprave, kao i samih građana” - Caritas.

Okrugli sto je deo aktivnosti projekta “Dome, sigurni dome”, koji sprovodi Caritas-Srem a koji realizuje u saradnji sa Opštinama Srbije i organizacijama civilnog društva, na istoj teritoriji, koje imaju u fokusu zaštitu životne okoline i podizanje svesti o značaju zaštite životne okoline. 

 Utoliko, današnji sastanak u Rumi je okupio predstavnike Opštine Ruma, Štaba za vanredne situacije opštine Ruma, direktore svih javnih preduzeća na teritoriji Opštine Ruma, koji su po funkciji direktno članovi Kriznog štaba, predstavnike Organizacije Crvenog krsta- Ruma, Opštinske vatrogasne jedinice Rume i pojedince koji profesionalno ili ličnim angažmanom mogu dati doprinos markiranju uzročnih faktora na prevenciji rizika od prirodnih katastrofa.

Posle predstavljanja aktivnosti Caritasa, Izveštaja Opštinskog Kriznog štaba i zalaganja Fonda Turistički klaster Srem na temu sanacije akumulacije Borkovac, usledila je diskusija kojom su se približili stavovi o potrebi intervencije na saniranju šume u izletištu Borkovac koja predstavlja značajan zaštitni vetro-pojas u odbrani grada od oluje. Zaključci okruglog stola će se u narednom periodu pretočiti u Plan aktivnosti, kojim će se uz finansijsku podršku Caritasa, uraditi pošumljavanje i zamena stabala šume u Borkovcu.

Fond Turistički klaster Srem je na Okruglom stolu zastupala Duška Davidović i istakla potrebu da se aktuelizuju problem akumulacije Borkovac, koja je izvorno građena iz potrebe zaštite grada od poplava, za navodnjavanje i za potrebe razvoja turizma. Obzirom da je stanje akumulacije - jezera Borkovac, već godinama u stanju potrebe za intervencijama koje će ublažiti procese na njegovom smanjenju, starenju i nestanku, podsetila je skup na postojanje stručne monografije “Akumulacija Borkovac-limnološka monografija” (autori: prof.Zorica Svirčev i prof. Slobodan.b.Marković) koja može biti značajan putokaz kako otpočeti sistemske napore na njegovoj sanaciji. Ista Monografija je rađena još 1995.godine a njenu izradu su finansirali Opština Ruma i DDOR N.Sad. Kako nema turizma, pogotovo ne održivog turizma, bez održive zaštite prirode i prirodnih ambijentalnih celina, zastupnica Fonda TKS je predložila da isti problem bude tema jednog projekta, koji bi se mogao finansirati iz EU fondova, na kome bi se u saradnji javnog i civilnog sektora predložio set aktivnosti na sanaciji akumulacije Borkovac a kojim bi nagomilani problem akumulacije dobili potrebnu materijalnu podršku za njihovo sistemsko rešavanje.

                                                                                                                                Fond Turistički klaster Srem

                                                                                                                                Duška Davidović