genericviagra-online.net

SREM – mesto susreta i izazova

Ramipa doo u Sr.Mitrovici

Sve više u goste nam dolaze stranci, različitog profila i interesovanja,  od  poslovnih ljudi, do sportista, rekreativaca, penzionera, organizovnih grupa i pojedinaca. Sve češće su ovde i ponovo se vraćaju.  Sa vodičem ili vođeni nekim unutrašnjim instiktom nepogrešivo pronalaze ono što im krepi dušu i telo ili unapređuje posao. Kao da su tu već nekad bili, pa je normalno i što su došli i što je dobrodošlica tako srdačna. 

Pošto ništa nije slučajno, uz priliku da ih ugostimo , prilika je da od njih štošta i naučimo. Za početak, korisno je da se podsetimo na ono što većina njih već  zna o nama i našim spomenicima kulture  i budemo im dobar sagovornik. Srem sa svojim kulturnim nasleđem, iz svih praistorijskih i istorijskih era , u kontinuitetu blizu 7000 godina, odlična je preporuka za posetu a bogato prirodno nasleđe, sa dve velike reke, najstarijim nacionalnim parkom i dva specijalna rezervata prirode, odlična pretpostavka da se u Sremu i zadrže. Nedavno objavljena brošura “Taj divni, kićeni Srem” podsetiće vas šta bi to u Sremu trebalo obići a ovu priču posvećujemo svim sremcima koji su nekad živeli na ovim prostorima i u vihoru nekih već zaboravljenih ratova, posejali seme različitosti i suživota kao siguran ulog u neka buduća pokoljenja koja će na ovim prostorima živeti i od turizma. 

U Sremu su otkrivene naseobine još iz najstarije neolitske kulture ( 6000-3200. Pre.n.e). Nosioci ovog perioda su stanovnici više kultura i kulturnih grupa (Starčevo),sa lokalitetima kod Obreža, Rume i Srem.Mitrovice (Kalvarija). Brojni su i lokaliteti iz petog milenijumu stare ere, iz mlađeg neolita kada nastaju prva uređena naselja sa poluzemunicama i nadzemnim kućama većih dimenzija. Najpoznatija su ona, višeslojna, na Gomolavi kod Hrtkovaca i na bosutskoj Gradini, kod Šida a njihovim istraživanjem daje se veliki doprinos sigurnom utvrđivanju vremenskog redosleda brojnih praistorijskih kutura koje su, u sledećim praistorijskim erama, boravila na prostoru Srema i šire, unutar  Karpatskog basena i Balkanskog poluostrva. Posle Vinčanske kulture, na Gomolavi borave zemljoradničko-stočarske zajednice, koje već u četvrtom milenijumu počinju da koriste bakar, u okviru dve kulturne grupe: lenđersko-tisapolgarske i bodrog-keresturske. U trećem milenijumu, na Gomolavu stiže nova “etnička” grupa koja pripada badenskoj kulturi. U bronzanom dobu , u drugom milenijumu, Gomolava je naseljena tokom celog ovog razdoblja. Starije, gvozdeno doba ( od 1000 pre.n.e)na Gomolavi pripada helštatskom razdoblju, dok u mlađem gvozdenom dobu Gomolava postaje važan administrativni centar, važna ekonomska i kulturna stanica Kelta, odnosno plemena Skordika, ogranka keltskog etničkog stabla. Osim na Gomolavi i Gradini, skordička naselja otkrivena su i na lokalitetima kod Pećinaca, uz trasu autoputa a drugo na lokalitetu Bare, kod Vognja. Dolaskom Rimljana, dolinom Save, krajem I veka stare ere, postojeća naselja dobijaju stalna imena, grade se i nova utvrđenja i trgovačka mesta, koja ulaze u zvanične popise i itinerere a mesto panonskih Amatina i Skordika niče u carski Sirmium. Raspadom rimskog carstva, Srem 441.god. na kratko osvajaju Huni a njih potiskuju Istočni Goti i Gepidi, pa Langobardi i Avari, da bi od 582. god Srem postao Avarski. Sa Avarima u Srem stižu i prve prethodnice Slovena, koji naseljavaju mesta u blizini napuštenih rimskih naselja i zasnivaju svoja stalna naselja. Njima su se pridružili vizantinjki zarobljenici iz avarskih ratova i preostali romanski stanovnici, izmešani sa varvarskim došljacima.

Svi kasniji pohodi na Srem, na ove prostore su dovodili i populaciju osvajača, koja se uz retke izuzetke zadržavala koliko i sami osvajači. Krajem VIII veka Srem osvajaju Franci i u savezu sa Slovenima potiskuju Avare a sremska zemlja se zove Frankohorion. Ime Fruška gora čuva uspomenu na franačku vladavinu. Prodor Mađara iz srednje Evrope, krajem IX veka, zatekao je na ovom prostoru Slovene i načinio Srem graničnom oblašću, mlade Ugarske države prema Vizantiji, sa razvijenom trgovinom i zanatstvom. Slede migracije, uglavnom evropske vlastele, od zapada prema istoku  i kolonizacije Srema, u kraćem ili dužem periodu. Od 1096. god. preko Srema se kreću rušilački krstaški pohodi da bi, posle kraćeg oporavka 1241.god., u Srem prodrli Tatari a Srem ponovo biva opljačkan i opustošen. Još u XIII v. gubi se naziv Sirmium. Po manastiru Sv.Dimitrija grad se (u XIV v.) zove Grad Sv.Dimitrija a naziv Sirmium- Sirmien- Srem proteže se na celu oblast između Dunava i Save.  Kratak oporavak i razvoj privrednog života nastaje ponovnim dolaskom Mađara na ove prostore ali nemirne prilike i pojava Turaka , pogotovo nakon Bitke na Kosovu, uslovljavaju  češće migracije od juga prema severu, zbegove i seobe. Početkom XVIII veka kad se u Sremu učvrstila Austrijska država , prestale su masovne seobe stanovništva, premda je dolazak određenih grupa i dalje nastavljen. Nakon graničarskog doba Srem je, sa ostalim delovima bivše Austrougarske carevine, 1920.god.  ušao u sastav bivše Jugoslavije. Uz većinsko srpsko stanovništvo stanovništvo, u Sremu danas živi više od 20 različitih nacionalnosti, što mu daje epitet izuzetno atraktivnog turističkog regiona sa raznovrsnim kulturnim naseđem, bogatom tradicijom i iznijansiranom gastronomijom.

Uz zahvalnost grupi, firme “Ramipa d.o.o”, sa kojom smo ovu priču oživeli, kroz nekoliko fotografija ( na našoj FB stranici) vodimo vas u obilazak Carske palate, šetnju Sr.Mitrovicom i posetu ateljea akademskog slikara Dragana Martinovića. 

                                                                                                                         Duška Davidović